Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Değişiklikleri

Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Değişiklikleri

Numara : 39
Tarih : 2.4.2024

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2024/39

KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Değişiklikleri

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilmesi gereken “Kurumlar Vergisi Beyannamesi” ve 2024/1. dönem kurum geçici vergi beyannamesi uygulamaya açılmıştır.

Güncellenen beyannamelerde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 1. A) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

2023 Yılı kazançlarının beyan edileceği Kurumlar Vergisi Beyannamesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 1. “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
İstisna/İndirim Kodu Eski Açıklama Yeni Açıklama
298 İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-3) (GSYF ve GSYO’lardan) İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-3) (GSYO’ların hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları ve katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler ile bu fonların katılma paylarının değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları)
300 İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-5) (GSYF, GYO’lar ve diğer yatırım fonlarına katılma paylarının değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları) İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-5) (Diğer yatırım fonlarına katılma paylarının değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları)
385 (YENİ) Yurtdışı İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-b) (Ödenmiş sermayenin en az %50’sine sahip olunmak suretiyle iştirak edilen yurt dışı kurumlardan elde edilen ve yarısı istisna kapsamında olan kazançlar)
386 (YENİ) ÇVÖA kapsamında istisna olarak beyan edilen iştirak kazançları
 1. “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümüne aşağıdaki istisna/indirim kodları eklenmiştir.
İstisna/İndirim Kodu Açıklama
460 Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mad. 10/1-b) (Profesyonel spor dalları)
461 Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mad. 10/1-b) (Amatör spor dalları)
462 Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (KVK Mad.10/1-f)
463 Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (KVK Mad.10/1-f)
464 Aile ve Gençlik Fonuna yapılan bağış ve yardımlar (7474 s. Kanun Mad. 6)
465 Afet Yeniden İmar Fonuna yapılan bağış ve yardımlar (7441 s. Kanun Mad. 7)
466 Uludağ Alan Başkanlığına yapılan bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları (7432 s. Kanun Mad.8)
467 İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda indirim (10/1-i)
 1. Vergi Bildirimi” kulakçığında bulunan

– 7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah

– Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı

– Ödenmesi Gereken Ek Vergi

kaldırılmıştır.

 1. Ek Vergi Bildirimi” kulakçığı kaldırılmıştır.
 2. Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esasları 30/12/2023 tarihli ve ikinci mükerrer 32415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 20.02.2024 tarihinde ise 165 No.lu Sirküler ile uygulamaya yönelik açıklamalar yapılmıştır. Buna istinaden:
 3. “Ekler” kulakçığında yer alan “Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu”, “Tek Düzen Hesap Planı” bölümündeki “Aktif” ve “Pasif” tablolarına, “Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem” sütunu eklenmiştir.
 4. “Ekler” kulakçığına “Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Enflasyon Düzeltmesi” tablosu eklenmiştir.
 5. “Ekler” kulakçığında yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar” tablosunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
İstisna/İndirim Kodu Kodu Açıklama Açıklama
88 Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi
89 Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi
90 İTÜ Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
91 Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesi

“55” kodlu Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi”, “Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak güncellenmiştir.

 1. “Ekler” kulakçığında yer alan “Teknogirişim Sermaye Desteği” tablosunda bulunan “Teknoloji Bölgeleri” sütunu kaldırılmıştır.
 2. “Ekler” kulakçığına “KVK 5/1-a Maddesine Göre Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Bilgiler” tablosu eklenmiştir. “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yeralan 297, 298, 299, 300, 306 ve 307 no.lu satırlara bilgi girişi yapılması durumunda bu tablonun doldurulması gerekmektedir.
 3. “Ekler” kulakçığına “KVK 5/1-b Maddesine Göre Yurt Dışı İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Bilgiler” tablosu eklenmiştir. “Kazanç veİlaveler” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “317 kodlu Yurtdışı İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-b)” satırına bilgi girişi yapan mükelleflerin bu tabloya doldurmaları gerekmektedir.
 4. “Ekler” kulakçığına “KVK 5/1-c Maddesine Göre Yurt Dışı İştirak Satış Kazancı İstisnasına İlişkin Bilgiler” tablosu eklenmiştir. “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “318 kodlu Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak Hisseleri Satış Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-c)” satırına bilgi girişi yapan mükelleflerin bu tabloya doldurmaları gerekmektedir.
 5. “Ekler” kulakçığına “KVK 5/1-g maddesine Göre Şube Kazancı İstisnasına İlişkin Bilgiler” tablosu eklemiştir. “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “322 kodlu Yurtdışı Şube Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-g)” satırına bilgi girişi yapan mükelleflerin bu tabloya doldurmaları gerekmektedir.
 6. “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan318 kodlu Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak Hisseleri Satış Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-c), 319 kodlu Emisyon Primi Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-ç), 311 kodlu Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar (Yönetici Şirketler) istisnalarındananonim şirketler dışındaki mükelleflerin yararlanması engellenmiştir.
 7. B) 2024/1 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

2024/1 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 1. “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
İstisna/İndirim Kodu Eski Açıklama Yeni Açıklama
298 İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-3) (GSYF ve GSYO’lardan) İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-3) (GSYO’ların hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları ve katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler ile bu fonların katılma paylarının değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları)
300 İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-5) (GSYF, GYO’lar ve diğer yatırım fonlarına katılma paylarının değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları) İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-5) (Diğer yatırım fonlarına katılma paylarının değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları)
388 (YENİ) Yurtdışı İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-b) (Ödenmiş sermayenin en az %50’sine sahip olunmak suretiyle iştirak edilen yurt dışı kurumlardan elde edilen ve %50’si istisna kapsamında olan kazançlar)

Diğer taraftan

– “361 kodlu Yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı (7143 sayılı Kanun 10/13 md.)”

– “362 kodlu Yurt dışı iştirak kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.)”

– “363 kodlu Yurt dışı şube kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.)”

– “364 kodlu Yurt dışı tasfiye kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.)”

satırları kaldırılmıştır.

 1. “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümüne aşağıdaki istisna/indirim kodları eklenmiştir.
İstisna/İndirim Kodu Açıklama
460 Aile ve Gençlik Fonuna yapılan bağış ve yardımlar (7474 s. Kanun Mad. 6)
461 Afet Yeniden İmar Fonuna yapılan bağış ve yardımlar (7441 s. Kanun Mad. 7)
462 Uludağ Alan Başkanlığına yapılan bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları (7432 s. Kanun Mad. 8)

Diğer taraftan, “111 kodlu VUK 325/A’ya Göre Girişim Sermayesi Fonu Olarak Ayrılan Tutarlar(KVK Mad. 10/1-g)” satırı kaldırılmıştır.

 1. “Ekler” kulakçığında yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar” tablosunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
İstisna/İndirim Kodu Kodu Açıklama Açıklama
191 Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi
192 Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi
193 İTÜ Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
194 Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 1. “Ekler” kulakçığındaki “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” tablosunda bulunan

– “6736 s.K. kapsamında oluşan KKEG”

– “7143 s.K. kapsamında oluşan KKEG”

satırları kaldırılmıştır.

 1. 2024 yılı vergilendirme döneminden itibaren geçici vergi beyanlarındaTek Düzen Hesap Planı kullanan mükelleflerin cari döneme ilişkin bilanço bilgilerini beyan etmelerigerekmektedir. Buna istinaden “Ekler” kulakçığına “ Bilanço ” başlığı altına “Aktif” ve “Pasif” tabloları eklenmiştir.

https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2024-39.aspx

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Burcu YILDIZ İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir– 0531 020 5320 İZMİR Mali Müşavir Bürosu Konak / İZMİR Listesi – Mali Müşavir İzmir – Şirket Kuruluş İşlemleri
MENÜ