İŞYERİNİN KAPATILMASI HALİNDE SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI HESABINDA YER ALAN TUTARIN VERGİLENDİRİLİP VERGİLENDİRİLMEYECEĞİ HAKKINDA

İŞYERİNİN KAPATILMASI HALİNDE SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI HESABINDA YER ALAN TUTARIN VERGİLENDİRİLİP VERGİLENDİRİLMEYECEĞİ HAKKINDA

 

T.C.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

İVEDİ

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.17.10.00-VUK-2010-4

17/06/2011

Konu

:

Enflasyon Düzeltmesi  

İlgi talep formunuz ile, 2003 ve 2004 yılı enflasyon düzeltmeleri sonucu oluşan bilançonuzdaki 502 Sermaye (olumlu) farkları hesabındaki 21.278,00 TL tutarın 19.08.2009 tarihinde işyerinizi kapatmanız nedeniyle, 2009 yılı Gelir Vergisi Beyannamenizde vergilendirip vergilendirilmeyeceği konusunda tereddüt ettiğinizden,  konu hakkında bilgi istenilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 25 inci maddesinin (g) bendi ile aynı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin  A fıkrasının 5 numaralı bendinde, pasif kalemlere ait enflasyon fark hesaplarının, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, bu işlemlerin yapıldığı dönemin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulacağı ancak, özsermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebileceği veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebileceği, bu işlemlerin kar dağıtımı sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, enflasyon düzeltmesi neticesinde ortaya çıkan öz sermaye kalemlerine  ait enflasyon fark hesabı ancak, yine düzeltme neticesinde oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmek suretiyle veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilmek suretiyle kapatılabilir. Bunun dışında, anılan hesabın herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, söz konusu işlemlerin yapıldığı dönemin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulacaktır.

Bu itibarla işyerinizin kapatılması, bilançonuzda yer alan sermaye (olumlu) farkları hesabındaki tutar açısından çekiş olarak değerlendirilecek ve düzeltme işlemin yapıldığı dönemin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

https://gib.gov.tr/gibmevzuat

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Burcu YILDIZ İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir– 0531 020 5320 İZMİR Mali Müşavir Bürosu Konak / İZMİR Listesi – Mali Müşavir İzmir – Şirket Kuruluş İşlemleri
MENÜ