5510 SAYILI KANUNUN 89 UNCU MADDESİNDE DÜZENLENEN GECİKME CEZASI ORANI

5510 SAYILI KANUNUN 89 UNCU MADDESİNDE DÜZENLENEN GECİKME CEZASI ORANI

5510  sayılı  Sosyal  Sigortalar ve  Genel  Sağlık  Sigortası  Kanununun  89  uncu  maddesinin ikinci fıkrasında;

“Kurumun  prim  ve  diğer  alacakları  süresi  içinde  ve  tam  olarak  ödenmezse,  ödenmeyen  kısmı  sürenin  bittiği  tarihten  itibaren  ilk  üç  aylık  sürede  her  bir  ay  için  %3  (%2)  oranında  gecikme  cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine  Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni  Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik  bazda  uygulanarak  gecikme  zammı  hesaplanır.  Ancak,  ödemenin  yapıldığı  ay  için  gecikme  zammı  günlük  hesaplanır.  Cumhurbaşkanı,  ilk  üç  ay  için  uygulanan  gecikme  cezası  oranını  iki  katına  kadar  artırmaya  veya bu  oranı  %1  oranına kadar  indirmeye,  yeniden kanunî  oranına  getirmeye ve  uygulama tarihini belirlemeye  yetkilidir. Dava ve icra  takibi açılmış olsa  bile, prim ve  diğer Kurum alacaklarının  ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilir.”Hükmü yer almaktadır.

12.3.2024  tarihli  ve  32487  sayılı  Resmî  Gazete  ‘de  yayımlanan  8256  sayılı  Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 1.5.2010 tarihinden beri %2 olarak  uygulanmakta olan gecikme cezası oranı % 3 (kanuni oran)  olarak yeniden belirlenmiş olup,  söz konusu gecikme  cezası oranı kararın  yayımını takip eden ay başında (1.4.2024) yürürlüğe girecektir

https://www.turmob.org.tr/Mevzuat/PDF/20724

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Burcu YILDIZ İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir– 0531 020 5320 İZMİR Mali Müşavir Bürosu Konak / İZMİR Listesi – Mali Müşavir İzmir – Şirket Kuruluş İşlemleri
MENÜ