YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN “BİLGİ FİŞLERİ” DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEKNİK KILAVUZ

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN “BİLGİ FİŞLERİ” DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEKNİK KILAVUZ

İÇİNDEKİLER:

İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………………………………………………. 1

 1. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ UYGULAMASI…………………………………………………………….. 2
 2. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR BİLGİ FİŞİ DÜZENLEME ESASLARI……………………………….. 3
 3. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN BİLGİ FİŞİ DÜZENLENMESİ GEREKEN DURUMLAR……. 3
 4. BİLGİ FİŞLERİ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER……………………………………………………… 3
 5. BİLGİ FİŞLERİNİN İRSALİYE YERİNE KULLANILABİLMESİ…………………………………………………………. 4
 6. BİLGİ FİŞLERİ İLE POS SLİPLERİN BÜTÜNLEŞİK OLMASI…………………………………………………………. 5
 7. BİLGİ FİŞLERİNİN İŞLEMLERİN MAHİYETİNE UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ VE MALİ BELGE’YE

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ZORUNLULUĞU…………………………………………………………………………………… 5

 1. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDA YAPILACAK KAYIT………………………………………………. 5
 2. İŞLEM TÜRLERİ İTİBARİYLE DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ VE FORMATI……………………………………. 6

DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ………………………………………………………………………………………… 6

 1. ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TEKNİK UYARLAMA…………………………… 11

BİLGİ FİŞLERİ ÖRNEKLERİ……………………………………………………………………………………………….. 12

 

1. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ UYGULAMASI

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257’nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak; 15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiş olup, mezkûr Genel Tebliğin “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı 4 numaralı bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde ise Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanımı zorunluluğu kademeli olarak düzenlenmiştir.

Buna göre;

 1. 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 10.2013 (427 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen tarih) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda olup kapsama dâhil olan mükelleflerin bu tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunması gerektiği, 
 1. Yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflerin 10.2013 (427 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen tarih) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorunda oldukları, 
 1. Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin ise yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin (3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre muaf tutulanlar hariç) 01.2016 tarihinde başlayacağı, bu mükelleflerin bu tarihten önce de Bakanlığımızca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilecekleri ve ayrıca bu mükelleflerin istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanabilecekleri, 

yönünde açıklamalara yer verilmiştir. 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların (YN ÖKC) teknik ve fonksiyonel özellikleri ile bu cihazlar kullanılmak suretiyle düzenlenecek fişlere ait açıklamalar, konuya dair Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanan “YN ÖKC TEKNİK KILAVUZU 1-2” ile ÖKC üretici onayı başvurusunda bulunan üretici firmalar ile paylaşılan “GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI   MESAJ   PROTOKOLÜ   (GMP)   SPESİFİKASYONLARI   1-2”

dokümanlarında yapılmıştır.

Bu kılavuz ile söz konusu teknik kılavuzlar ve dokümanlarda yapılan açıklamalar çerçevesinde; YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarında; YN

ÖKC’lerden ÖKC fişleri haricinde BİLGİ FİŞLERİ” nin düzenleneceği durumlar ve bilgi fişlerinin düzenlenmesi sırasında uyulması gereken usul ve esasları hakkında, ÖKC kullanan mükellefleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. YENİ     NESİL     ÖDEME     KAYDEDİCİ     CİHAZLAR     BİLGİ     FİŞİ DÜZENLEME ESASLARI

Bu Kılavuzun birinci bölümünde belirtilen teknik kılavuz ve dokümanlarda yapılan açıklamalar çerçevesinde; YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen işlemler nedeniyle; YN ÖKC’lerden bilgi fişlerinin tanziminde aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

3.       YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN BİLGİ FİŞİ DÜZENLENMESİ GEREKEN DURUMLAR

Mükellefler YN ÖKC kullanmak suretiyle gerçekleştirilen;

 1. Fatura ile belgelendirilen satışlarında,
 1. Yemek fişi/yemek kartı karşılığı verdikleri mal satışı ve hizmet ifalarında,
 1. Mal teslimi veya hizmetin ifasından önce ön tahsilat (avans) mahiyetinde aldıkları tutarların belgelendirilmesinde,
 1. Otopark giriş işlemlerinde,
 1. Fatura tahsilatı işlemlerinde,
 1. GİB tarafından belirlenecek benzeri diğer işlemlerde,

YN ÖKC’den bilgi fişi düzenleyerek müşterilerine vereceklerdir.

EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan otopark giriş işlemlerinde ödemenin yöntemi ve belgenin türüne bağlı kalınmaksızın her hal ve şartta “BİLGİ FİŞİ” düzenlenecektir.

4.   BİLGİ FİŞLERİ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

Bilgi fişleri üzerinde;

 • Satıcının adı soyadı/unvanı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarasının,
 • Bilgi fişinin tarih, saat ve fiş numarasının,
 • Bilgi fişinin üst kısmında ve fiş numarasından sonra gelmek üzere “BİLGİ FİŞİ” ibaresinin,
 • e-Fatura veya e-Arşiv faturalı satışlara ait bilgi fişlerinde, avans bilgi fişlerinde müşterinin vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarasının,
 • Matbaadan bastırılan fatura ile belgelendirilecek satışlarda müşterinin vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası ile düzenlenen Fatura/İrsaliyenin seri ve sıra numarasının,
 • Satış türü alanlarına (Faturalı, e-Faturalı, e-Arşiv Faturalı, Avans, Yemek Fişi/Yemek Kartı, Otopark Giriş, Fatura Tahsilatı vb. ) ilişkin ibarelerin,
 • Otopark giriş işlemlerine ait bilgi fişlerinde vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası yerine müşterinin araç plaka bilgisi, araç giriş tarihi ve saatinin,
 • İşlemlere ait tutar, KDV oranı, KDV Tutarı bilgilerinin (Avans, Otopark Giriş bilgi fişlerinde hariç) ve türleri itibariyle ödeme yönteminin (Nakit, Kredi/Banka Kartı, Yemek Fişi/Yemek Kartı vb.),
 • Fatura Tahsilatı bilgi fişlerinde tahsil edilen faturanın; kurumu, tarihi, numarası, abone numarası, tutarı ve varsa alınan ücret (komisyon) tutarının,
 • İrsaliye yerine geçen bilgi fişlerinde (mal nevi miktarı ve tutarının detaylı belirtildiği e-Faturalı veya e-Arşiv faturalı satışlar için) işlemlere ait bilgilerden sonra gelmek üzere “İRSALİYE YERİNE GEÇER” ibaresinin ve imza bölümünün,
 • Avans bilgi    fişlerinde    “FATURASI   SONRADAN   DÜZENLENECEK” ibaresinin ve ayrıca satıcı ile müşteriye ilişkin imza bölümlerinin,
 • Banka kartı veya Kredi kartı ile belgelendirilen satışlara ait bilgi fişlerinde Z No, Ekü No ve MF kodundan önce bankacılık işlem bilgilerinin,
 • İrsaliye yerine geçen bilgi fişleri haricindeki bilgi fişlerinde bankacılık işlem bilgilerinden önce “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresinin,
 • İrsaliye yerine geçmeyen bilgi fişlerinde (mal nevi miktar ve tutarının detaylı belirtilmediği e-Fatura ve e-Arşiv faturalı satışlar ile matbaadan bastırılan fatura ile belgelendirilen satışlara ait bilgi fişlerinde) Mali Değeri Yoktur ibaresinden sonra gelmek üzere “İRSALİYE YERİNE GEÇMEZ” ibresinin,
 • Yemek Fişi/Yemek Kartı Bilgi Fişlerinde Z No, Ekü No ve MF kodundan önce yemek fişi/kartı firmasına ait bilgilerin,
 • En sonunda olmak üzere Z No, Ekü No ve MF kodunun, yer alması gerekmektedir.

5.   BİLGİ FİŞLERİNİN İRSALİYE YERİNE KULLANILABİLMESİ

Bilgi Fişi, 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-Fatura ve e- Arşiv Faturası uygulamasına geçen mükellefler tarafından irsaliye yerine geçen belge olarak da kullanılabilir.

Bunun için bilgi fişinin satış anında düzenlenmesi ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

İrsaliye yerine geçen bilgi fişinde (ekte örneğine yer verilen 2 No.lu bilgi fişi) satılan malın cinsinin, miktarı ile diğer satış bilgilerinin, imzalanacak bölümün ve “İRSALİYE YERİNE GEÇER” ibaresinin bulunması zorunludur. İrsaliye yerine geçen bilgi fişlerinde “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresi bulunmayacaktır.

Mal satış detay bilgilerinin yazılmadığı Bilgi Fişleri irsaliye yerine geçmez.

6.   BİLGİ FİŞLERİ İLE POS SLİPLERİN BÜTÜNLEŞİK OLMASI

Ödemelerin banka/kredi kartı ile yapılması halinde YN ÖKC’den düzenlenecek bilgi fişi ile POS slibi birleştirilerek tek bir belge olarak yazdırılacaktır. Bilgi fişi 2 nüsha halinde basılabilecek, istenmesi halinde bir nüshası satıcıda kalacaktır.

Faturalı (e-Fatura/e-Arşiv Faturası ile belgelendirilen satışlar dahil) satışlarda faturanın işlem anında müşteriye verilmesi halinde YN ÖKC’de düzenlenen bilgi fişlerinin (banka veya kredi kartı ile yapılan tahsilatlar hariç) çıktısının verilmesi mecburiyeti bulunmamaktadır. Söz konusu bilgi fişleri YN ÖKC’lerin EKÜ’sünde kayıt altında tutulabilecektir. Tahsilatın banka veya kredi kartı ile yapılması halinde POS slip bilgilerini de ihtiva eden bilgi fişinin müşteriye verilmesi mecburiyeti her hal ve şartta bulunmaktadır.

Faturalı satışlarda, fatura satış anında veya en geç yasal süresinde düzenlenmelidir. YN ÖKC’ler bilgi fişlerinin düzenlendiği tarihi dikkate alarak süresinde fatura düzenlenmesi hususunu periyodik olarak satıcıya hatırlatmalıdır.

7.      BİLGİ FİŞLERİNİN İŞLEMLERİN MAHİYETİNE UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ VE MALİ BELGE’YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ZORUNLULUĞU

Bilgi fişlerinin mükellefler tarafından, işlemlerin mahiyetine uygun olarak bu kılavuzda belirtilen şekilde düzenlenmesi ve daha sonradan mali değeri olan ÖKC fişine veya fatura vb. belgelere dönüştürülmesi zorunludur.

Bilgi fişlerinin, işlemlerin mahiyetine uygun olarak düzenlenmediğinin veya ÖKC fişi veya fatura ile belgelendirilmesi gereken bilgi fişi tanzim edilmiş işlemlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken ÖKC fişi veya faturanın düzenlenmediğinin, (sadece bilgi fişinin düzenlenmiş olduğunun) tespiti halinde vergi mevzuatında belirlenen cezai işlemler tatbik edilecektir.

8.       YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDA YAPILACAK KAYIT 

Düzenlenen bilgi fişlerinin bir örneği, mali değeri bulunan ÖKC fişlerinde olduğu gibi YN ÖKC’nin elektronik kayıt ünitesi (EKÜ)’nde kaydedilmesi zorunludur.

Bilgi fişi için tüm bilgiler “X” ve “Z” raporlarında “Faturalı Satış Sayısı”, “Faturalı Satış Toplam Tutarı”, “Avans İşlem Sayısı”, “Avans İşlem Toplam Tutarı”, “Yemek Fişi/Kartı İşlem Sayısı”, “ Yemek Fişi/Kartı İşlem Tutarı” ve “Otopark Giriş İşlem Sayısı”, alanlarında gösterilir.

9.    İŞLEM TÜRLERİ İTİBARİYLE DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ VE FORMATI

9.1.       FATURALI SATIŞLARA İLİŞKİN OLARAK YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ 

YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen satışların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 232. Maddesinde fatura düzenlenmesi mecburiyeti bulunan vergi mükelleflerine yapılmış olması veya müşterinin nihai tüketici olmakla beraber fatura istemesi ya da satış tutarının fatura düzenleme haddini aşması halinde; satıcının müşteriye fatura vermesi zorunludur.

Bu şekilde düzenlenen/düzenlenecek faturalara istinaden YN ÖKC’den aşağıdaki örneklere ve açıklamalara uygun bilgi fişleri düzenlenecektir.

Fatura (e-Fatura ve e-Arşiv faturasının kağıt çıktısı dahil), sevk irsaliyesi veya irsaliyeli faturanın, satış anında düzenlenerek müşteriye verilmesi ve tahsilatın banka veya kredi kartı ile yapılmamış olması halinde YN ÖKC’de oluşturularak EKÜ’de kayıt altına alınması zorunluluğu bulunan bilgi fişinin ayrıca kağıt çıktısının alınması ve müşteriye verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • SATICININ E-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI OLMADIĞI DURUMLARDA 

Müşteriye matbaa baskılı seri-sıra numaralı kağıt faturanın verilmesi gerekmektedir. YN ÖKC’den ise faturalı satışlarda (faturası önceden düzenlenen satışlara ilişkin sonradan yapılan tahsilatlar dahil) ekte örneği belirtilen bilgi fişi (1 No.lu) verilecektir. Verilen bu bilgi fişinin irsaliye yerine kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, satıcı müşteriye irsaliye yerine geçmek üzere ya irsaliyeli fatura ya da fatura ve irsaliyeyi ayrı ayrı düzenleyerek vermesi gerekmektedir.

 • SATICININ E-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI OLDUĞU DURUMLARDA
  • Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmadığı Durumda 

9.1.1. bölümünde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

 • Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olduğu Durumda 

Müşteriye e-Fatura elektronik ortamda tanzim edilip elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir. YN ÖKC’den ise e-faturalı satışlara ait ekte örneği belirtilen bilgi fişi (2 veya 3 No.lu) verilecektir.

Satıcı bu durumda aşağıdaki 3 yöntemden birini tercih ederek irsaliye veya irsaliye yerine geçen belge düzenleyebilecektir.

 1. Müşteriye sevk irsaliyesi yerine geçen bilgi fişi imzalanarak verilebilir (2 No.lu Bilgi Fişi).
 2. 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 15. bölümü uyarınca satış anında irsaliye yerine geçen e-Faturanın kağıt çıktısı imzalanarak müşteriye
 3. Müşteriye seri sıra numaralı sevk irsaliyesi belgesi

Not: e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, YN ÖKC kullanarak gerçekleştirdikleri satışlarda öncelikle müşterisinin e-Faturaya kayıtlı olup olmadığını e-Fatura uygulamasından sorgulayacaklardır.

 • Müşteri Nihai Tüketici Olduğu Durumda 

9.1.1. bölümünde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

 • Satıcının e-Arşiv Faturası Uygulamasına Kayıtlı Olduğu Durumlarda
  • Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmadığı Durumda

e-Arşiv Faturası uygulamasına geçen mükelleflerin e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine gerçekleştirmiş oldukları mal ve hizmet satışlarında; alıcının isteğine bağlı olarak; e-Arşiv uygulaması üzerinden tanzim edecekleri e-Arşiv Faturasını elektronik ortamda iletecekler veya kağıt çıktısını imzalayarak vereceklerdir. YN ÖKC’den ise işlem anında e-Arşiv Faturalı satışlara ait ekte örneği belirtilen bilgi fişi (2 veya 3 No.lu) düzenlenecektir.

Satıcı aşağıdaki 3 yöntemden biri tercih ederek irsaliye veya irsaliye yerine geçen belge düzenleyebilecektir.

 1. Müşteriye YN ÖKC’den sevk irsaliyesi yerine geçen bilgi fişi imzalanarak verilebilir (2 No.lu Bilgi Fişi)
 2. 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7.1. bölümü uyarınca satış anında irsaliye yerine geçen e-Arşiv Faturasının kağıt çıktısı imzalanarak müşteriye
 3. Müşteriye seri sıra numaralı sevk irsaliyesi belgesi düzenlenerek
  • Müşteri Mükellef ve e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olduğu Durumda

9.1.2.2. bölümünde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

 • Müşteri Nihai Tüketici Olduğu Durumda

9.1.3.1. bölümünde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

 • Faturada Bilgi Fişlerine İlişkin Olarak Bulunacak Bilgiler

Faturalı ( anlaşmalı matbaa işletmelerinde bastırılan seri ve sıra numaralı) satışlarda, düzenlenen bilgi fişlerinde bulunan Tarih, Fiş No, Z No, YN ÖKC Seri No bilgilerinin fatura üzerine yazılması zorunludur.

e-Faturalı satışlarda bu bilgiler; e-Fatura UBL-TR formatının belirlenen elemanına (Additional Document Reference alanına) 3100 kodu ile (Document Type Code) yazılacaktır. Yazılacak bilgiler aşağıda XSD şema üzerinde gösterilmiştir.

e-Arşiv uygulaması kapsamında düzenlenen faturalarda da bilgi fişi bilgileri e-Arşiv faturasında gösterilecek ve e-arşiv raporuna kaydedilecektir.

Fatura UBL-TR şemasında ilgili alanlar seçimli (opsiyonel) alan olarak görülmesine karşın YN ÖKC üzerinden bilgi fişi düzenlenmesi halinde bu alanlar zorunlu kabul edilecektir. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura, ilgili uygulama kılavuzlarında bulunan açıklamalara uygun olarak düzenlenmelidir.

Bilgi fişine ait bilgilerin fatura uygulamalarına taşınması işlemi otomasyon sistemine bağlantı (GMP-3), USB veya kağıt fiş nüshasından manuel olarak yapılabilir. Elektronik aktarımda açık kaynak kodlu işlenebilir veri formatı (XML) kullanılmalıdır.

9.2.  YEMEK FİŞİ/YEMEK KARTI İLE YAPILAN TAHSİLATLARA İLİŞKİN BİLGİ FİŞLERİ

Self-servis, masada yemek hizmeti veren veya kapıya teslim yapan lokanta, restoran vb. işyerlerinde, ödemenin yemek kartlarıyla harici cihazlar kullanılarak veya kupon benzeri yemek çekleri (fişleri) ile yapılması halinde; satış bedeli ile yemek fişi/kartı üreten firma

bilgisi YN ÖKC’lere kaydedilecek ve ekte örneğine yer verilen (4 No.lu) mali değeri olmayan bilgi fişi düzenlenerek müşteriye verilecektir.

Bu fişlerde müşterinin TCKN/VKN bilgileri yer almayacaktır.

Belli bir döneme ilişkin Yemek Kartı/Yemek Çeki ile yapılan tahsilatlara ilişkin olarak tanzim edilen BİLGİ FİŞLERİ’ ndeki bilgiler baz alınarak Yemek Kartı/Yemek Çeki firmaları itibariyle söz konusu tutarlar için genel esaslara uygun olarak Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlenecektir.

Satış bedelinin Yemek Kartı/Yemek Çeki karşılığında tahsil edilmesi halinde “MALİ DEĞERİ OLMAYAN BİLGİ FİŞİ” düzenlenecek olup, bedelin Yemek Kartı/Yemek Çeki ile tahsil edilmediği diğer yöntemlerle tahsil edildiği (Nakit veya Banka/Kredi Kartı) durumlarda ise genel esaslara uygun olarak “MALİ DEĞERİ OLAN ÖKC FİŞİ” düzenlenecektir.

9.3.  ÖN TAHSİLAT (AVANS) İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİ FİŞLERİ

Mal ve hizmet satışının gerçekleşmesinden önce satıcı tarafından YN ÖKC kullanılması suretiyle müşteriden avans mahiyetinde tahsil edilen tutarlar için YN ÖKC’den ekte örneği belirtilen (5 No.lu) bilgi fişi iki nüsha düzenlenerek bir nüshasının müşteriye verilmesi diğer nüshasının ise satıcıda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bu bilgi fişi nüshalarının üzerinde; satıcı mükellef bilgilerinin (adı soyadı/unvanı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, mersis no, tescilli internet adresi bilgilerinin ), bilgi fişinin tarih, fiş numarası ve saatinin, tahsil edilen avans tutarının, ödeme türünün, müşterinin vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası ile Adı ve Soyadının ve satıcı ve müşterinin imza bölümleri bulunur.

Bilgi fişinin işlem türü kısmında “AVANS” ibaresi, Z No, Ekü No, MF kodundan önce (varsa Bankacılık işlem bilgilerinden de önce) “MALİ DEĞERİ YOKTUR- FATURASI SONRADAN DÜZENLENECEK” ibaresi ile satıcı ve müşteri nüshalarının her birinde satıcı ve müşteri imza bölümleri yer alacaktır.

Avans bilgi fişlerinin mal teslimi ve hizmet ifasının gerçekleşmesinden itibaren vergi mevzuatında öngörülen kanuni süre dahilinde faturaya dönüştürülmesi zorunludur.

Düzenlenen avans bilgi fişinde yer alan bilgiler bu dokümanın 9.1.4. bölümünde açıklandığı şekilde; mal satışı ve hizmet ifasına ilişkin düzenlenecek faturaya yazılacaktır.

Müşteriye verilen Avans Bilgi Fişinde yazılı müşteri bilgileri ile sonradan düzenlenecek faturada yer alacak müşteri bilgilerinin örtüşmesi zorunludur.

Müşteriden avans alınmış olmakla birlikte, mal teslimi veya hizmet ifasının gerçekleştirilmemesi veya işlemden vazgeçilmesi nedeniyle avansın müşteriye iade edilmesi halinde; düzenlenmiş Avans Bilgi Fişinin satıcı ve müşteri nüshalarının satıcı tarafından tanzim edilecek Gider Pusulasına eklenmesi ve Gider Pusulası üzerinde avans iadesinde

bulunulan müşterinin adı, soyadı, unvanına yer verilmesi ve müşterinin imzasının alınması koşuluyla faturaya dönüştürülmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

9.4.  OTOPARK GİRİŞ İŞLEMLERİNDE DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ

YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan otopark işletmelerinde aracın otoparka giriş/ kayıt işlemleri sırasında YN ÖKC’den ekte örneğine yer verilen (6 No.lu) “Otopark Giriş Bilgi Fişi” düzenlenerek verilmesi gerekmektedir.

Bu bilgi fişi üzerinde; otopark işletmesinin adı soyadı/unvanı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, tarih, saat, fiş numarası, araç plaka bilgisi ve aracın otopark giriş tarih ve saat bilgileri bulunur.

Bilgi fişinin üst kısmındaki mükellef ve fiş bilgilerinden sonra ‘OTOPARK GİRİŞ’ ibaresi, sonunda ise (Z No, Ekü No, MF Kodundan önce) “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresi bulunacaktır.

Otopark Giriş Bilgi Fişlerinin araç otoparktan çıkarken; giriş ve çıkış zamanına göre hesaplanan ücret tutarı dikkate alınarak mali değeri olan YN ÖKC fişine dönüştürülmesi gerekmektedir. Otopark hizmetinin sonunda düzenlenecek mali değeri olan YN ÖKC fişinde otopark giriş bilgi fişinin FİŞ NO’su da bulunmalıdır.

9.5.         FATURA    TAHSİLATI     İŞLEMLERİNDE     DÜZENLENECEK    BİLGİ FİŞLERİ

 • Fatura Tahsilatı İşleminde İlave Ücret Alınmaması Halinde

YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen ve müşteriden ayrıca ücret/komisyon alınmadan yapılan fatura tahsilatı işlemlerinde (başka kurum veya kuruluşlara ait faturaların tahsilat merkezi ve benzeri kuruluşlarca yapılan fatura tahsilat işlemleri) YN ÖKC’den ekte örneğine yer verilen (7 No.lu) “Fatura Tahsilatı Bilgi Fişi” düzenlenerek ödemeyi yapana verilecektir.

Bu suretle düzenlenen bilgi fişindeki tutarlar üzerinden KDV hesaplanmayacak olup bilgi fişinin üst kısmındaki mükellef ve fiş bilgilerinden sonra “FATURA TAHSİLATI” ibaresi, sonunda ise “Z No, Ekü No, MF Kodu” ve bundan önce gelmek üzere “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresi bulunacaktır.

Müşteriden ilave bir ücret/komisyon alınmadan yapılan fatura tahsilat işlemlerine ait olmak üzere, faturası tahsil edilen kurum veya kuruluşlardan daha sonra ücret, komisyon, ciro primi vb. adlar altından tahakkuk eden alacaklar için genel esaslar çerçevesinde KDV’li faturanın, faturası tahsil edilen kuruma kesilmesi gerekmektedir.

Bu bilgi fişinde ayrıca tahsil edilen faturanın; ait olduğu Kurum, Tarihi, No.su, Abone No.su, Tutar bilgileri ve Tahsilatın Banka veya Kredi Kartı kullanılmak suretiyle yapılması durumunda Bankacılık işlem bilgilerine de yer verilecektir.

 • Fatura Tahsilatı İşleminde İlave Ücret Alınması Halinde

YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen ve müşteriden ayrıca ücret/komisyon alınmak suretiyle yapılan fatura tahsilatı işlemlerinde (başka kurum veya kuruluşlara ait faturaların tahsilat merkezi ve benzeri kuruluşlarca yapılan fatura tahsilat işlemleri) ise bilgi fişi düzenlenmeyecek olup bunun yerine mali değeri bulunan ve genel esaslar çerçevesinde tanzim olunan ÖKC FİŞİ (ekte örneğine yer verilen 8 No.lu ÖKC Fişi) düzenlenecektir.

Bu ÖKC fişinde, fatura tahsilat tutarı üzerinden KDV hesaplanmayacak olup fatura bedeline ilave olarak müşteriden alınan ücret veya komisyon tutarı üzerinden KDV hesaplanacaktır.

 

10.         ÖDEME    KAYDEDİCİ    CİHAZLARDA    GERÇEKLEŞTİRİLECEK TEKNİK UYARLAMA

 

Bu Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak YN ÖKC’lerde Bilgi Fişi düzenlenebilmesi için söz konusu cihazlarda yapılacak teknik uyarlamaların, Bakanlığımızdan onay alan ÖKC firmaları veya yetkili servisleri aracılığı ile yapılması gerekmektedir.

 

BİLGİ FİŞLERİ ÖRNEKLERİ

 • LU : FATURALI SATIŞLARA AİT BİLGİ FİŞİ ÖRNEĞİ 
 • LU : E-FATURALI/E-ARŞİV FATURALI SATIŞLARA AİT BİLGİ FİŞİ ÖRNEĞİ (İRSALİYE YERİNE GEÇEN)
 • LU : E-FATURALI/E-ARŞİV FATURALI SATIŞLARA AİT BİLGİ FİŞİ ÖRNEĞİ (İRSALİYE YERİNE GEÇMEYEN)
 • LU : YEMEK FİŞİ/YEMEK KARTI İLE YAPILAN TAHSİLATLARDA DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞİ ÖRNEĞİ
 • LU : ÖN TAHSİLAT (AVANS) İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİ FİŞİ ÖRNEĞİ
 • LU: OTOPARK GİRİŞ İŞLEMLERİNDE DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞİ ÖRNEĞİ
 • LU: FATURA   TAHSİLATI   İŞLEMLERİNDE   DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞİ ÖRNEĞİ İLAVE ÜCRET/KOMİSYON ALINMAMASI HALİNDE)
 • LU: FATURA   TAHSİLATI   İŞLEMLERİNDE   DÜZENLENECEK

ÖKC FİŞİ ÖRNEĞİ ( İLAVE ÜCRET/KOMİSYON ALINMASI HALİNDE)

Kaynağın Orjinali https://fkymm.com/dosyalar/312.pdf

 

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Burcu YILDIZ İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir– 0531 020 5320 İZMİR Mali Müşavir Bürosu Konak / İZMİR Listesi – Mali Müşavir İzmir – Şirket Kuruluş İşlemleri
MENÜ