HIZLI KARGO ARACILIĞIYLA YAPILAN İHRACATLARDA KDV İADESİ

HIZLI KARGO ARACILIĞIYLA YAPILAN İHRACATLARDA KDV İADESİ

I.ÖRNEK OLAY

Mükellef (A), hızlı kargo taşımacılığı yöntemi ile 150 kg ve 7.500 Avro’yu geçmeyen malların ihracatını kargo firmasının toplu gümrük çıkış beyannamesi (GÇB) aracılığıyla gerçekleştirmiştir.

Mükellef (A), kargo firmasından sadece konşimento ve GÇB tescil numarasını alabilmiştir. Kargo firmasının beyannamenin içerisinde ihracat yapan diğer firmaların bilgisi bulunması nedeniyle GÇB ve eklerini Mükellef (A)’ya vermemiştir.

Mükellef (A), fatura ettiği malların çıkışını gösteren (firma unvanı, satılan malın miktarı, tutarı, cinsi ve malın alıcısı) hiçbir belge bulunmadığından Mükellef (A)’ya verilen konşimento ve GÇB numarası doğrultusunda ihracat istisnası kapsamında KDV’siz fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği veya fatura ekindeki evraklar eksik kabul edilip, KDV’li fatura kesilmesi gerekir mi?

II.İLGİLİ MEVZUAT

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (11/1-a) maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin yapılan hizmet ifası işlemleri KDV’den istisnadır.

Aynı Kanunun 12.maddesinde bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şartlarının aranacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği”nin “İhracat İstisnası” başlıklı II/A bölümünün “İade” alt başlıklı (1.1.4) bölümünde Gümrük Çıkış Beyannameli mal ihracı nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade taleplerine ilişkin dilekçeye;

a) Satış faturaları listesi,

b) Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, Posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi),

d) İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi,

e) Yüklenilen KDV listesi ve İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosunun ekleneceği belirtilmiştir.

III.SONUÇ

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracatın;

kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurt dışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi)”

ile tevsiki mümkün bulunmaktadır.

Bu şekilde yapılan ihracatın tevsiki için ETGB’nin çıktısının vergi dairesine ibrazı yeterlidir. Ayrıca ıslak imzalı ve mühürlü ETGB’nin ibrazına gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan; Mükellef (A)’nın, söz konusu beyannamelerin kağıt ortamında dökümünün alınamadığı durumlarda, taşıma işini yapan kargo şirketi adına düzenlenen beyannameye ilişkin bilgileri içeren bir yazının kargo şirketinden alınarak beyanname eki listeyle birlikte vergi dairesine ibraz etmesi halinde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi mümkündür.

Bu bağlamda söz konusu yazı ve listelere istinaden, Mükellef (A)’nın, kargo firması aracılığıyla gerçekleştirdiği ihracatlara ilişkin faturaları KDV’siz düzenlemesi gerektiği açıktır.

Kaynak:

3065 sayılı KDV Kanunu

KDV Genel Uygulama Tebliği

İlgili Diğer İdari Düzenlemeler

 

https://ekovergi.com/2024/05/03/hizli-kargo-araciligiyla-yapilan-ihracatlarda-kdv-iadesi/

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Burcu YILDIZ İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir– 0531 020 5320 İZMİR Mali Müşavir Bürosu Konak / İZMİR Listesi – Mali Müşavir İzmir – Şirket Kuruluş İşlemleri
MENÜ