SGK GENEL YAZI – 7440 SAYILI YAPILANDIRMA YIL SONU TAKSİT İHLALİ

SGK GENEL YAZI – 7440 SAYILI YAPILANDIRMA YIL SONU TAKSİT İHLALİ

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-24010506-206.99-94232282

Konu: 7440 sayılı Yapılandırma Yıl Sonu Taksit İhlali

Tarih: 02.05.2024

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 2023/14 sayılı Genelgenin “Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden” başlıklı 12.1.2. maddesinde;

“Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunan borçluların;

-Birinci taksitini ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil), ikinci taksiti 31/7/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, tam olarak ödememesi,

-İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 3’den fazla taksitini ödememesi,

-İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla üç taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi,

halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.(…)

Öte yandan yıl sonuna denk gelen taksit ödemelerinin son ödeme tarihlerinin resmî tatile denk gelmesi veya ilgili merciler tarafından ödeme sürelerinin uzatılması halinde taksitler ait olduğu yıl için ihlal nedeni olarak değerlendirilecektir.”

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Genelge ekinde yayımlanan Ek.1/a “5510 Sayılı Kanunun 4’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Borçlarının 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılma Başvuru Formu” nun açıklamalar başlıkı 18 inci maddesinde;

“Yıl sonuna denk gelen taksit ödemelerinin ilgili yıla ait son ödeme tarihlerinin resmî tatile denk gelmesi veya ilgili merciler tarafından ödeme süresinin uzatılması halinde taksitlerin yeni son ödeme tarihinin ait olduğu yıl için ihlal nedeni sayılacaktır.”

ibaresi yer almaktadır.

Bu itibarla, 02.01.2024 tarihine denk gelen 7440 sayılı Kanun kapsamındaki 7. taksit ödeme yükümlülüğü bakımından 2024 yılına ait olarak kabul edilmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, gerek işverenlerden Genel Müdürlüğümüze intikal eden dilekçelerden gerekse ünitelerimizden alınan yazılardan, 5510 Sayılı Kanun’un 4’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin 7. Taksit ödemesini genelgede yer alan hüküm uyarınca 2023 yılına ait taksit ihlali olarak değerlendirdikleri ve bu nedenle 2024 yılı için 3’ten fazla taksitin ödenmemesi sebebiyle yapılandırma anlaşmalarının bozulması durumuyla karşı karşıya kaldıkları anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, işverenlerimizin mağduriyetlerinin giderilerek 7440 sayılı Kanundan yararlanmaya devam etmelerini teminen ünitelerimize başvuran işverenlerimizin 2023 yılında ödemiş oldukları taksitlerden 1. ve 2. taksit hariç herhangi birinin 2/1/2024 son ödeme tarihli 7. taksite mahsup edilmesi ve bu şekilde mahsup işleminin yapılması suretiyle işverenlerin yapılandırma anlaşmalarının devamının sağlanması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 2023 yılında ödenmiş taksitlerden herhangi birinin (1. ve 2. taksit hariç) çıkılarak 2/1/2024 son ödeme tarihli 7. taksite mahsup edilebilmesi için çıkış işlemi sonrasında 7440 sayılı Kanun kapsamında ki yapılandırma anlaşmasının 2023 yılı için bozma koşuluna girmemesi gerekmektedir.

Ayrıca, bu genel yazı uyarınca talebi uygun bulunan işverenlerden son ödeme tarihi 30.04.2024 olan 11. taksiti yapılandırmasının bozulması nedeniyle ödeyemeyenler bakımından da 11. taksitin son ödeme süresi yeniden belirlenecek olup; belirlenen son ödeme tarihine kadar 11. taksitin ödenmesi halinde yapılandırma anlaşmalarının devamı sağlanacak olup, bu kapsamda ki işyerlerinin 11. taksit son ödeme tarihinin güncellenebilmesi amacıyla durumun Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, İşverenler Daire Başkanlığına resmi yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür V.

https://www.alomaliye.com/2024/05/02/sgk-genel-yazi-7440-sayili-yapilandirma-yil-sonu-taksit-ihlali/#:~:text=%E2%80%9CY%C4%B1l%20sonuna%20denk%20gelen%20taksit,y%C4%B1l%20i%C3%A7in%20ihlal%20nedeni%20say%C4%B1lacakt%C4%B1r.%E2%80%9D

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Burcu YILDIZ İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir– 0531 020 5320 İZMİR Mali Müşavir Bürosu Konak / İZMİR Listesi – Mali Müşavir İzmir – Şirket Kuruluş İşlemleri
MENÜ