YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET VE İRTİBAT BÜROLARININ BİLDİRİM MÜKELLEFİYETLERİ VE MAYIS AYI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET VE İRTİBAT BÜROLARININ BİLDİRİM MÜKELLEFİYETLERİ VE MAYIS AYI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Numara : 48
Tarih : 3.5.2024

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2024/48

KONU: Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri ve Mayıs Ayı Yükümlülükleri

Bilindiği üzere, mükelleflerce Mayıs ayında yerine getirilmesi gereken bir takım yükümlülükler mevcuttur. Bu sirkülerimizde yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının bildirimleri ve vergi levhası alma zorunluluğuna ilişkin özet açıklamalar ile Mayıs ayı vergi takvimine yer verilmektedir.

 1. A) Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (Resmi Gazete: 17/06/2003; 25141) ile bu Kanun kapsamında çıkarılan ve 1 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değiştirilen “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” (R.G: 20/08/2003; 25205) gereğince yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının bildirimleri özetle aşağıdaki şekilde olacaktır.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin;

1) Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler başlıklı 5 inci maddesi uyarınca kanun kapsamındaki şirket ve şubeler:

 • Yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla, yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde, Bakanlık internet sayfasında erişim sağlanan E-TUYS’agiriş yaparak “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
 • Faaliyetlerine ilişkin E-TUYS’tayer alan EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllıkbazdave her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
 • Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, E-TUYS’tayer alan “Ortaklar Listesi” alanını kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
 • Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise E-TUYS’tayer alan EK-2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip eden 1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
 • Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS’tayer alan “Ortaklar Listesi” alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
 1. İrtibat Bürolarının İşleyişi Hakkında Hükümlerbaşlıklı 8 nci maddesi hükmüne göre:

İrtibat bürolarının faaliyet sürecinde aşağıdaki esaslar geçerlidir;

 • İrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona ermesinden önce Genel Müdürlüğe müracaat ederler.
 • Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde aşağıda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir. Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.
 1. Kanun kapsamında olmayan yerli sermayeli şirketlerin bildirim yükümlülüklerinin doğmasıdurumunda verilmesi gereken formlar:

Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;

 • Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya
 • Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle

hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde, E-TUYS’tayer alan “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

 1. B) Vergi Levhası Alma Zorunluluğu

Bilindiği üzere, 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturularak, mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra mükellefler, her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi levhasını almak zorundadırlar.

Buna göre, 2023 yılına ait kurumlar vergisi mükelleflerinin (Sermaye Şirketlerinin) vergi levhasını Dijital Vergi Dairesinden (İnternet Vergi Dairesi) almaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler bu levhaları iş yerlerinin;

 1.    a) Merkezlerinde,
 2.    b) Şubelerinde,
 3.    c) Satış mağazalarında,

ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

 1.   d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 1. C) Vergi ödeme zamanları

Mays ayında gerçekleştirilmesi gereken bazı yükümlülüklere hatırlatma amacıyla aşağıda yer verilmiştir.

İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
1.04.2024 6.05.2024 Mart 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (167 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
1.04.2024 6.05.2024 Mart 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (167 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
1.04.2024 6.05.2024 2023 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (167 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
1.04.2024 6.05.2024 2023 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi (167 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
1.01.2024 10.05.2024 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (167 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
1.05.2024 10.05.2024 16-30 Nisan 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2024 10.05.2024 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (167 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
2.05.2024 10.05.2024 16-30 Nisan 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.12.2023 10.05.2024 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (167 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
1.11.2023 10.05.2024 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (167 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
1.01.2024 10.05.2024 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (167 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
1.05.2024 15.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 15.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 15.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 15.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 15.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 15.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.05.2024 15.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.04.2024 17.05.2024 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2024 17.05.2024 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2024 17.05.2024 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
1.05.2024 20.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 20.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 20.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 20.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.05.2024 20.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 20.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.05.2024 24.05.2024 1-15 Mayıs 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16.05.2024 27.05.2024 1-15 Mayıs 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 27.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 27.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 27.05.2024 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 27.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 27.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 28.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 31.05.2024 2023 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin (Sermaye Şirketlerinin) Vergi Levhasının Dijital Vergi Dairesinden (İnternet Vergi Dairesi) Alınması
1.05.2024 31.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
1.02.2024 31.05.2024 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.05.2024 31.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
1.03.2024 31.05.2024 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.05.2024 31.05.2024 Mukimlik ve Durum Tespitine İlişkin Kılavuz Kapsamında Finansal Hesap Bilgilerinin Finansal Kuruluşlarca Elektronik Ortamda Bildirilmesi
1.03.2024 31.05.2024 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.03.2024 31.05.2024 2024 Yılı Emlak Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
1.03.2024 31.05.2024 2024 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
1.05.2024 31.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 31.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.05.2024 31.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.05.2024 31.05.2024 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
1.05.2024 31.05.2024 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
1.05.2024 31.05.2024 Veraset ve İntikal Vergisinin 1.Taksit Ödemesi
1.05.2024 31.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 31.05.2024 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
1.04.2024 31.05.2024 2023 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının Dijital Vergi Dairesinden (İnternet Vergi Dairesi) Alınması
1.05.2024 31.05.2024 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
1.04.2024 31.05.2024 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.05.2024 31.05.2024 Nisan 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.05.2024 31.07.2024 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.05.2024 2.09.2024 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2024-48.aspx

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Burcu YILDIZ İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir– 0531 020 5320 İZMİR Mali Müşavir Bürosu Konak / İZMİR Listesi – Mali Müşavir İzmir – Şirket Kuruluş İşlemleri
MENÜ